לקוחות יקרים, קראו בבקשה הסכם זה (להלן: "ההסכם") בטרם תעשו שימוש כלשהו בשירותי האתר.

כל שימוש בשירותי האתר או בחלק מהם (לרבות רישום לאתר, מילוי פרטים לחיוב תשלומים, פירוט מידע כרטיסי אשראי, אפשרות להשתמש ולקבל תנאי גישה לאתר), יהווה הסכמה מצדכם להתקשר בהסכם זה. 

הסכם בין הלקוח לבין חברת  מיי הלפ אדיוקשין בע"מ (להלן: מי הלפ אדיוקשין בע"מ)לשימוש. ומורים און ליין בווידאו צ'ט

בהסכם זה תהא למונחים הבאים המשמעות שבצדם: 

• משתמש - מי שנרשם לאתר וקיבל שם משתמש וסיסמה.למרות האמור לעיל, יובהר כי משתמש שהינו מתחת לגיל 18 חייב במתן פרטים של הורה או מבוגר אחר שנתן את רשותו למשתמש להירשם לאתר ושיהיה אחראי על המשתמש בשירות במידה והוא מתחת לגיל 18 (להלן: "המבוגר האחראי"). כל התייחסות להלן שעניינה המשתמש, משמעה, במידה והמשתמש הוא מתחת לגיל 18, המבוגר האחראי. 

• מידע - מכלול התכנים המופיעים באתר בכל סוג של מדיה, לרבות טקסט, תמונה, צליל, קטעי וידאו וכיו"ב. 

• שירות - השירותים המוצעים במערכת מורים און ליין בווידאו צ'ט, כולם או חלקם. 

• חברת מיי הלפ- עובדיה, ספקיה וכל אדם מטעמה. בהסכם זה השימוש בלשון זכר נעשה מטעמי נוחות בלבד. 

 

1. הצהרות והתחייבויות 

המשתמש מצהיר ומתחייב כדלקמן: 

א. כי הוא יציית להוראות הסכם זה במלואן ולהוראות כל דין במסגרת השימוש באתר. 

ב. כי הוא לבדו יהא אחראי לכל נזק אשר ייגרם כתוצאה מהסתמכותו על הנתונים המוצגים באתר ו/או באמצעותו, וכי ידוע לו שתרבות הספר לא תשא באחריות לכל נזק ישיר ו/עקיף,כספי או אחר, שייגרם למשתמש ו/או לצדדים שלישיים כתוצאה משימוש באתר ו/או הסתמכות על המידע שמופיע בו.  

ג. כי ידוע לו שמיי הלפ מספקת מורים און ליין, והיא אינה מספקת כל ציוד ו/או תשתיות    הדרושים ותוכנות גישה לצורך גישה לאינטרנט וקבלת שירותי האתר לרבות ציוד טלפוניה,   מודמים לאינטרנט.

ד. לעשות שימוש במנוי בהתאם להוראות כל דין.

ה. לא להשתמש בשירותי האתר למטרות רווח או למטרות מסחריות.

ו. כי כל שימוש, "הורדה" או הדפסה של תכנים מהאתר תעשה לשימוש אישי בלבד ובהתאם     להוראות הספציפיות המופיעות בכל דף ודף מדפי האתר. 

  

2. חשבון וסיסמה 

שם המשתמש והסיסמה שנתנו למשתמש בעת הרכישה, הינם אישיים ואינם ניתנים להעברה לכל גורם אחר. הלקוח אחראי לשמירה על סודיות פרטי חשבונו וסיסמתו והוא הנושא באחריות הבלעדית לכל שימוש שיעשה בחשבונו, בין אם שימוש זה נעשה בסמכותו ובידיעתו ובין אם לאו. למען הסר ספק, מובהר כי מיי הלפ אינה נושאת בכל אחריות כלפי הלקוח או כל צד ג', בגין שימוש. 

 

3. פרטיות 

הלקוח מסכים ש – מיי הלפ תשתמש בפרטים שימסור לה, על פי המפורט להלן בדף זכויות קניין רוחני. 

 

4. זכויות קניין רוחני 

על-פי דיני הקניין הרוחני התקפים בישראל וכן על-פי אמנות בין-לאומיות, כל מידע המצוי באתר, לרבות יישומי תוכנה, הינו מוגן (להלן: "החומר המוגן"). זכויות היוצרים בחומר המוגן שייכות ל – מיי הלפ , אלא אם צוין באופן מפורש אחרת. אשר על כן, הלקוח רשאי לעשות שימוש בחומר המוגן, אך ורק בהתאם לכללים הקבועים בדין. הלקוח מתחייב שלא לעשות בחומר המוגן כל סילוף, פגימה או שינוי אחר, או כל פעולה שיש בה משום הפחתת ערך ביחס לחומר המוגן, העלולה לפגוע בכבודו או בשמו של בעל זכויות היוצרים בו. הלקוח מתחייב שלא להעתיק, לשכפל, להפיץ מחדש, לשדר מחדש, לפרסם או ליצור מוצר כלשהו תוך שימוש בחומר המוגן, ו/או לאפשר לאחר, בין במישרין ובין בעקיפין, לבצע אחת מן הפעולות המנויות לעיל, אלא בהסכמה מפורשת מראש ובכתב מאת מיי הלפ. 

 

5. שירותים אינטראקטיביים 

מיי הלפ תאפשר ללקוח לעשות שימוש בכמה שירותים אינטראקטיביים, כגון פורום שאלות. הלקוח מתחייב כי השימוש שיעשה בשירותים האינטראקטיביים יהא על-פי הוראות הדין ובכפוף להוראות ולהנחיות המופיעות באתר. תרבות הספר  אינה אחראית בשום אופן לתכנים, להודעות ולמידע המופיעים בשירותים האינטראקטיביים ו/או למקרים של מחיקה או אי יכולת לאחסן תכנים, הודעות, תגובות וכיו"ב. מיי הלפ  שומרת על זכותה לערוך, לסרב לפרסם או לסלק כל מידע לפי שיקול דעתה הבלעדי. 

המשתמש מתחייב להשתמש בשירותים האינטראקטיביים אך ורק לצורך משלוח וקבלת הודעות המתאימות לפורום הנתון, וכן להימנע מלנקוט בפעולות הבאות בעת עשיית השימוש במערכת ההדרכה: 

• השמצה ו/או העלבה ו/או הטרדה ו/או מעקב ו/או איום ו/או הפרה בכל דרך אחרת של זכויות הזולת, לרבות הזכות לפרטיות. 

• פרסום ו/או הפצה של נושאים, שמות, חומר ו/או כל מידע, אשר יש בו משום תועבה, ניבול פה, השמצה, הוצאת לשון הרע, לשון גסה ו/או שהינו אסור לפרסום או הפצה על - פי דין 

• פרסום או הצעות מכר מכל סוג ומין שהוא, לרבות מכירת טובין ו/או מתן שירותים אחרים למטרות מסחריות. 

• עריכת ו/או העברת סקרים, תחרויות, משחקי פירמידה או מכתבי שרשרת. 

• ביצוע כל פעולה, אשר יש בה כדי לפגוע בזכויות קניין רוחני של אחר. 

 

6. קישורים לאתרים אחרים 

 אתר מיי הלפ  כולל קישורים ("לינקים") לאתרי אינטרנט של צדדים שלישיים שונים. מיי הלפ מספקת קישורים אלה אך ורק לצורכי העשרה, העמקה ונוחיותם של הלקוחות. אתרים אלו אינם בשליטתה של מיי הלפ, ומיי הלפ אינה ולא תהיה אחראית לתוכן הקיים באתרים אלו. הופעה של קישור לאתר של צד שלישי כלשהו באתר תרבות הספר איננה מהווה אישור ו/או הסכמה לתוכן האתר ו/ למהימנות המידע המופיע בו, ואין בהופעה של הקישור באתר כדי להצביע על קשר של תרבות הספר לאתר המקושר ו/או לבעל החסות עליו ו/או לכל מידע ו/או מוצר ו/או שירות הניתן ו/או מוצע באתר המקושר.

 

7. הסרת אחריות 

הלקוח מצהיר בזאת, כי הוא יודע ומסכים לכך שהתכנים המוצעים במערכת הוידאו צ'ט און ליין ניתנים לשימוש כמות שהם ("As Is"), וש – מיי הלפ  לא תישא בכל אחריות להתאמתם לצורכי המשתמש ו/או למטרותיו. מיי הלפ  עושה כל שביכולתה על מנת שהמידע המופיע במערכת התרגול יהיה באיכות גבוהה, עדכני ומהימן ביותר. אך יחד עם זאת, ייתכנו טעויות ו/או אי דיוקים בחומר המופיע באתר.

מיי הלפ  לא תישא בכל אחריות בקשר לטעויות או לשגיאות במידע המוצג באתר. כמו כן, לא תישא מיי הלפ  באחריות ביחס לכל שינוי שנעשה במידע המוצג בשירות על ידי הלקוח או על ידי כל צד ג'. 

הלקוח מצהיר בזה, כי הוא אחראי באופן בלעדי ומלא לכל שימוש שהוא עושה או יעשה בשירות ו/או במידע, וכי ידוע לו ש – מיי הלפ  לא תישא באחריות בגין כל נזק, שנגרם ללקוח או לכל צד ג', כתוצאה ישירה או עקיפה מן השימוש  בערכת הלימוד,בשירות ו/או בגין ביטול ו/או הפסקת השירות, לרבות בגין שיבושים ו/או ליקויים בהעברת המידע ובהענקת השירות, תהא הסיבה להם אשר תהא. הגבלה זו תחול גם אם מיי הלפ ו/או מי מטעמה צפו או יכולים היו לצפות את הנזק מראש. 

בנוסף מיי הלפ לא תישא באחריות כלשהי להפרעות, תקלות, זמני תגובה, וירוסים או כל גורם אחר אשר עלול להפריע או לפגום בשירותי האתר ו/או לגרום לנזקים כלשהם. 

כמו כן, מיי הלפ לא תישא באחריות כלשהי לנזקים אשר ייגרמו למערכת המחשב ו/או לתשתיות של הלקוח, אובדן מידע, או כל נזק אחר הנובעים מהורדת מידע ו/או תוכנות באמצעות שירותי האתר. 

כמו כן, לא תהיה מיי הלפ  אחראית למידע ולתכנים שיתפרסמו באתר על-ידי צדדים שלישיים כלשהם, לרבות מפרסמים.פרסום מודעות באתר אינו מהווה המלצה או עידוד מצד מיי הלפ לרכוש את השירותים או המוצרים המוצעים בהן למכירה ותנאי כל עסקה שתבוצע בעקבות מודעה או מידע המתפרסמים באתר יסוכמו ישירות בין הגולשים לבין המפרסם ו/או הספק הנוגעים בדבר ועל אחריותם. למען הסר ספק מיי הלפ אינה ולא תהיה צד לכל עיסקה כאמור.הגולשים מוותרים בזאת, על כל טענה ו/או תביעה כנגד מיי הלפ ו/או מי מטעמה ביחס למידע, פרסומים ותכנים כאמור. בנוסף שמות של אנשים, חברות, מוצרים ו/או דמויות הנזכרים באתר לצרכים פדגוגיים, אין מטרתם לייצג ישויות אמיתיות, וכל קשר בינם לבין ישויות אמיתיות בשם זהה או דומה הינו מקרי לחלוטין. 

 

8. הגבלת הגישה

מיי הלפ  שומרת על זכותה להפסיק ו/או לסרב לתת גישה, בכל עת, ומכל סיבה שהיא, אל האתר ו/או לחלקים ממנו, לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא כל מתן הודעה מוקדמת. בכל מקרה לא תשא תרבות הספר באחריות לנזקים כלשהם כתוצאה מהאמור. 

 

9. שיפוי 

הלקוח מסכים לפטור את מיי הלפ  מכל אחריות בגין תביעה, ומתחייב לשפותה מקום בו תידרש מיי הלפ לשלם תשלום כלשהו, לרבות תשלום שכר טרחת עורך-דין והוצאות משפטיות, לצד שלישי כלשהו עקב הפרת תנאי השימוש שבהסכם זה על-ידי ההלקוח ו/או מי מטעמו, ובכלל זה על-ידי לקוח אחר בחשבון הלקוח, בין אם בידיעתו ובהסכמתו של ההלקוח ובין אם לאו. כמו כן, ההלקוח מתחייב לפצות את מיי הלפ  מיד עם קבלת דרישתה, בגין כל נזק אשר ייגרם לה כתוצאה מאי קיום הוראות הסכם זה ו/או מהפרת הוראות כל דין על - ידי הלקוח.

 

10. רכישה/ עלויות ותשלומים 

מיי הלפ  אוספת מידע מהמשתמש במהלך ביצוע הרכישה. מיי הלפ  עשויה לדרוש מהלקוח לספק מידע אודות דרכי התקשרות עמו, מידע כספי ו/או מידע נוסף המסייע לזיהוי, ככל הדרוש ל- מיי הלפ . מידע זה משמש למטרות חיוב, טיפול בשאלות המופנות ל-מיי הלפ. מידע זה עשוי להימסר לצד שלישי המעורב בעסקה. מיי הלפ  מבקשת להבהיר כי לצדדים שלישיים כמפורט לעיל נוהלי שמירת פרטיות עצמאיים. תרבות הספר  אינה אחראית לנהלים אלה של צדדים שלישיים וממליצה ללקוח לבדקם. 

א.  הלקוח מסכים ומתחייב בזאת לשלם את כל החשבונות של להתחברות למורים און ליין בוידאו צ'ט בהתאם לתנאים המפורטים בח"ן העסקה, ובסכומים שיסוכמו איתו או שיוצעו לו הן באתר והן באמצעות שיווק ישיר. 

ב. הלקוח מצהיר כי הוא יודע שעלות רכישת מנוי  כוללת דמי הרשמה בסך של 400 ש"ח בעת ההרשמה שלא יוחזרו למשתמש מכל סיבה שהיא. 

ג. מיי הלפ שומרת על זכותה לערוך מבצעים, לעדכן מחירים ו/או את דרך החיוב בעבור ערכת המונוי.

ו. למיי הלפ הזכות להביא הסכם זה לידי סיום בכל מקרה של אי עמידה בתנאי ומועדי התשלום, וזאת מבלי לגרוע מזכותה לפעול לגביית החוב בכל האמצעים העומדים לה על פי דין ו/או הסכם זה. 

 

11. פניות ל – מיי הלפ  

בכל שאלה אודות האתר או תחומי פעילות נוספים של החברה, ניתן לפנות ישירות ל – מיי הלפ באמצעות שרות הלקוחות בטלפון 1800-077-187 בימים א-ה בין השעה 15:30 ועד 20:30. 

תמיכה טכנית לאתר תינתן בשעות הפעילות המחייבות בימים א-ה בשעות 15:30 ועד 20:30.  

 

12. תנאים נוספים 

על הסכם זה יחול הדין הישראלי וסמכות השיפוט בכל דבר ועניין הקשורים אליו ו/או נובעים ממנו מוקנית לבית המשפט בעל הסמכות העניינית בתל אביב – יפו. 

כותרות הסכם זה, הינן לנוחיות בלבד ואין לראות בהן כמחייבות או כמסייעות בפירוש ההסכם. 

הסכם זה ממצה את ההסכמות בין הצדדים ובא במקום כל התחייבות ו/או הסכמה ו/או מצג שניתנו קודם לכן בכתב ו/או בעל פה על ידי מי מהצדדים. 

ויתור, הנחה, הימנעות או שיהוי של תרבות הספר במימוש זכויותיה על פי הסכם זה לא יתפרשו כויתור או מניעה אלא אם נעשו בכתב. 

המשתמש מאשר בזאת כי נתן כתובת דואל תקפה ומתחייב לעדכן את האתר בכל מקרה של שינוי בכתובת ו/או בכל מידע רלבנטי אחר על אודות המשתמש. 

מיי הלפ תהיה רשאית לשלוח הודעות שונות למשתמש באחת מהדרכים שלהלן לפי בחירתה: 

א. באמצעות הודעה שתופיע באתר. 

ב. באמצעות דואר אלקטרוני לכתובת הדואל של המשתמש כפי שנמסרה על ידו. 

ג. באמצעות הודעה בכתב אשר תישלח בדואר לכתובת המשתמש כפי שנמסרה על ידו. 

במקרה של הודעות שיישלחו למשתמש באמצעות האתר, אלה ייחשבו כאילו נמסרו במועד בו נעשה השימוש הראשון בשירותי האתר לאחר משלוח ההודעה. 

 

מיי הלפ אדיוקשין בע"מ מאחלת לכל הגולשים והמשתמשים באתר, שימוש מוצלח ופורה.